Not Signed-In
Which clippings match 'Contour Lines' keyword pg.1 of 1
04 MARCH 2015

SandyStation: an augmented reality sandbox

"Jedná se unikátní projekt dvou studentů, Petra Altmana a Roberta Ecksteina z fakulty aplikovaných vÄ›d Západočeské univerzity v Plzni, kteÅ™í jej prezentují pod názvem SandyStation. Jde zÅ™ejmÄ› o vůbec první pískovištÄ› na svÄ›tÄ›, u kterého můžete upravovat zdrojový kód, pÅ™ehrávat firmware a pÅ™edevším maximálnÄ› propustit uzdu své fantazii :–).

SandyStation efektivním způsobem využívá senzorů Kinectu, který je umístÄ›ný ve výšce zhruba 2 metrů nad boxem s obyčejným pískem a používá se ke sledování hloubky na snímané ploše. Pokud na pískovišti udÄ›láte tÅ™eba bábovku nebo vyhloubíte díru, Kinect tuto informaci zpracuje a pÅ™edá unikátnímu programu, jež objekty rozpozná a následnÄ› pošle potÅ™ebná data projektoru a vykreslí obraz do prostoru pískovištÄ›. To vše se dÄ›je téměř okamžitÄ› v reakci na činnost, kterou uživatel na pískovišti vykoná."

And as translated from Czech to English using Google Translate: "This is a unique project of two students, Peter Altman and Robert Eckstein from the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, who present it under the name SandyStation. This is probably the first ever sand in the world, where you can edit the source code, firmware and play primarily lay off up to your imagination :–).

SandyStation effective use of the Kinect sensor, which is situated at a height of about 2 metres above the box with ordinary sand and is used to monitor the depth on the scanned surface. If the sandbox you do need a cake or drilling our hole, Kinect processes this information and passes a unique programme that recognizes objects and then sends the necessary data projector and paint a picture of the space sandbox. It all happens almost instantly in response to the action that the user performs the sandbox."

(JiÅ™í Hrma, 28 November 2011)

1

TAGS

2011applied sciences • AR Interactive Sandbox • augmented reality • colourful landscapes • contour linesCzech Republicdigital media experiencesexploratory learning experienceexplore and interactinteractive environmentsinteractive projection • interactive sandbox • kid-oriented experiences • Kinect 3D • Kinect sensor • object-based discoveryobject-based learningoverhead projector works • Peter Altman • Robert Eckstein • sand • sandbox • SandyStation • scientific visualisationtactile interactivetopographytoy • University of West Bohemia • video processing framework • video trackingvirtual modelvisual representations of scientific conceptsvolcano • Vrui VR • Xbox Kinect

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
13 NOVEMBER 2009

Radiohead: 'House of Cards' music video created using Geometric Informatics and LIDAR

"Radiohead just released a new video for its song 'House of Cards' from the album 'In Rainbows'.

No cameras or lights were used. Instead two technologies were used to capture 3D images: Geometric Informatics and Velodyne LIDAR. Geometric Informatics scanning systems produce structured light to capture 3D images at close proximity, while a Velodyne Lidar system that uses multiple lasers is used to capture large environments such as landscapes. In this video, 64 lasers rotating and shooting in a 360 degree radius 900 times per minute produced all the exterior scenes."

(Google)

[In the search for new ways of 'telling the same story' Radiohead have managed to provide the necessary spectacle through their redeployment of surveying technology in their 'House of Cards' music video.]

1

TAGS

20083DAaron Koblinanalogue correspondence • camera-free • cinematographycontourcontour linesdatadesigndevice • drawing with light • form • Geometric Informatics • graphic representation • HDL-64E • information aesthetics • James Frost • laserLIDAR • LIght Detection And Ranging • mappingmathematicsmusic videopattern • Radiohead • relief • remote sensing • sensorspacespectacle • surveying • surveyor • technology • Thom Yorke • topographic data • topography • Velodyne • visual communicationvisualisation • Zoo films

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
Sign-In

Sign-In to Folksonomy

Can't access your account?

New to Folksonomy?

Sign-Up or learn more.