Not Signed-In
Which clippings match 'Virtual Model' keyword pg.1 of 1
04 MARCH 2015

SandyStation: an augmented reality sandbox

"Jedná se unikátní projekt dvou studentů, Petra Altmana a Roberta Ecksteina z fakulty aplikovaných vÄ›d Západočeské univerzity v Plzni, kteÅ™í jej prezentují pod názvem SandyStation. Jde zÅ™ejmÄ› o vůbec první pískovištÄ› na svÄ›tÄ›, u kterého můžete upravovat zdrojový kód, pÅ™ehrávat firmware a pÅ™edevším maximálnÄ› propustit uzdu své fantazii :–).

SandyStation efektivním způsobem využívá senzorů Kinectu, který je umístÄ›ný ve výšce zhruba 2 metrů nad boxem s obyčejným pískem a používá se ke sledování hloubky na snímané ploše. Pokud na pískovišti udÄ›láte tÅ™eba bábovku nebo vyhloubíte díru, Kinect tuto informaci zpracuje a pÅ™edá unikátnímu programu, jež objekty rozpozná a následnÄ› pošle potÅ™ebná data projektoru a vykreslí obraz do prostoru pískovištÄ›. To vše se dÄ›je téměř okamžitÄ› v reakci na činnost, kterou uživatel na pískovišti vykoná."

And as translated from Czech to English using Google Translate: "This is a unique project of two students, Peter Altman and Robert Eckstein from the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, who present it under the name SandyStation. This is probably the first ever sand in the world, where you can edit the source code, firmware and play primarily lay off up to your imagination :–).

SandyStation effective use of the Kinect sensor, which is situated at a height of about 2 metres above the box with ordinary sand and is used to monitor the depth on the scanned surface. If the sandbox you do need a cake or drilling our hole, Kinect processes this information and passes a unique programme that recognizes objects and then sends the necessary data projector and paint a picture of the space sandbox. It all happens almost instantly in response to the action that the user performs the sandbox."

(JiÅ™í Hrma, 28 November 2011)

1

TAGS

2011applied sciences • AR Interactive Sandbox • augmented reality • colourful landscapes • contour linesCzech Republicdigital media experiencesexploratory learning experienceexplore and interactinteractive environmentsinteractive projection • interactive sandbox • kid-oriented experiences • Kinect 3D • Kinect sensor • object-based discoveryobject-based learningoverhead projector works • Peter Altman • Robert Eckstein • sand • sandbox • SandyStation • scientific visualisationtactile interactivetopographytoy • University of West Bohemia • video processing framework • video trackingvirtual modelvisual representations of scientific conceptsvolcano • Vrui VR • Xbox Kinect

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
25 MARCH 2011

Digital Prototyping: 3D product design and simulation

"The Autodesk solution for Digital Prototyping enables manufacturing workgroups to create a single digital model in Inventor for use at every stage of production – bridging the gaps that typically exist among conceptual design, engineering, and manufacturing teams. With Digital Prototyping, you can get more innovative products to market faster and increase your competitive advantage."

(Autodesk, Inc.)

3). Raymond Kurland (August 2010). 'Comparing the Capabilities of Autodesk Inventor Professional 2011 and SolidWorks Premium 2010 Using TechniCom's Delphi Expert Technique', A TechniCom Group LLC whitepaper.

1
2

TAGS

3D3D modelling • AutoCAD • Autodesk • Autodesk Inventor • BIMBuilding Information ModellingCAD • California Academy of Sciences • competitive advantagecomputer aided designconceptual designconceptualisation • Delphi Expert Analysis • digital model • digital prototype • digital prototyping • engineeringindustrial designinnovationmanufacturingmanufacturing prototype • Marin Bikes • modelmodelling • modelling software • planningproduct designsimulationsoftware • SolidWorks • SolidWorks Premium • solutionsustainable design • TechniCom Group LLC • technologyvirtual model • virtual prototype • virtual prototyping • visualisation

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
Sign-In

Sign-In to Folksonomy

Can't access your account?

New to Folksonomy?

Sign-Up or learn more.